Copyright © 2019 WEBTAS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co nowego?

 

Wydarzenia

 

Nowości

 

Newsletter 

 

Cennik

Firma

 

O nas

 

Kontakt / Serwis

 

Zostań dystrybutorem

Start

Produkty

Media

Wsparcie

Kontakt

Sklep

Wszystkie

produkty

Akcesoria

Uchwyty i

Ramiona

Nurkowanie

Techniczne

Fotografia

Podwodna

Nurkowanie Rekreacyjne

Zdjęcia

Filmy

Społeczność

Rejestracja produktu

Pobierz

Wsparcie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ORCATORCH.EU

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.orcatorch.eu (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Krzysztofa Gawrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Blue Abyss Krzysztof Gawroński, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Puławska 50/33, 02-559 Warszawa, NIP 5210529620, REGON 010275232, zwanego dalej: „Usługodawcą
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
   1. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@orcatorch.eu;
   2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608 520 374;
   3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.orcatorch.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.orcatorch.eu, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać treści prezentowane w Serwisie oraz przesyłać Usługodawcy zgłoszenie rejestracyjne produktu lub zgłoszenia serwisowego oraz korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania prezentowanych w Serwisie treści, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
   2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   3. świadczenie Usługi Newsletter,
   4. udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie zgłoszenia rejestracji produktu lub dokonanie zgłoszenia serwisowego produktu.
 4. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonej w Serwisie galerii, gdzie prezentowane są fotografie i filmy tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, jak i inne treści prezentowane w Serwisie. Treści prezentowane w Serwisie  mogą pochodzić również od podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik ma możliwość przeglądania treści dotyczących wydarzeń, takich jak pokazy czy konferencje branżowe, o których informacje są prezentowane na stronie Serwisu. Treści dotyczące wydarzeń wskazanych w zdaniu poprzednim mają charakter informacyjny. Usługodawca nie pośredniczy w organizacji wydarzeń oraz nie prowadzi zapisów na te wydarzenia.
 6. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie mają charakter generalny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów. Treści te, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 10. Użytkownik ma możliwość z wykorzystaniem interaktywnego formularza udostępnianego w Serwisie dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego produktu będącego  oznaczonym sprzętem marki OrcaTorch, jak również dokonania zgłoszenia serwisowego takiego produktu. Rejestracja produktu oraz zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim umożliwia Usługodawcy kontakt z Użytkownikami w sprawach dotyczących zarejestrowanego produktu. Zgłoszenie serwisowe służy również zgłoszeniu Usługodawcy prośby o dokonanie serwisu produktu będącego przedmiotem zgłoszenia. Dalsze postępowanie dotyczące serwisu jest ustalane indywidualnie z Użytkownikiem w odpowiedzi na zgłoszenie serwisowe. Usługodawca w imieniu gwaranta może prezentować w Serwisie informacje związane z dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego produktu lub zgłoszenia serwisowego.
 11. W celu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego lub zgłoszenia serwisowego, o których mowa w ppkt. 10 powyżej, Użytkownik podaje  w formularzu udostępnionym w Serwisie dane oznaczone jako obowiązkowe. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi  dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego produktu lub dokonanie zgłoszenia serwisowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu przesłania zgłoszenia za pomocą formularza lub zamknięcia strony internetowej Serwisu.
 12. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
    1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Puławska 50/33, 02-559 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@orcatorch.eu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

 

REGULAMIN